Zaświadczenia, odpisy, kserokopie akt - Zaświadczenia, odpisy - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Zaświadczenia, odpisy

Zaświadczenia, odpisy, kserokopie akt

Informujemy, że na żądanie osób, za zgodą prezesa sądu, Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu wydaje kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Dokumentacja wydawana jest na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę oraz wniesienia opłaty określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2015 r., która wynosi:

- 1 zł za jedną stronę – za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy,

- 6 zł za jedną stronę – za wydanie uwierzytelnionego odpisu dokumentu z akt sprawy.

Opłatę za wydanie dokumentacji należy uiścić przelewem na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

konto nr 05 1010 1212 0050 5022 3100 0000

tytuł wpłaty: "Wpłata na doch. budż., za ksero dokumentacji (lub za wydanie odpisu) – KPP w Bieruniu".

 

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie o kradzieży, przywłaszczeniu lub zagubieniu dokumentów bądź rzeczy należy złożyć wniosek wydanie zaświadczenia oraz uiścić opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu :

- gotówką – w kasie urzędu,

- przelewem – na konto nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563 (ING Bank Śląski S.A.)

Tytuł wpłaty: "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez KPP w Bieruniu".

 

W każdym przypadku dowód wpłaty należy dołaczyć do składanego wniosku.

 

Wzory wniosków do pobrania: