PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIERUNIU

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu lub pod Jego nieobecność Pierwszy Zastępca Komendanta przyjmują osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.30 do 17.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1 a.

Ponadto skargi i wnioski można składać osobiście u wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu lub Jego Zastępcę funkcjonariuszy (Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń) codziennie przez cały czas urzędowania jednostki. Możliwe jest również korespondencyjne wniesienie skargi na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: komendant@bierun.ka.policja.gov.pl.